Diensten

GRoEN monitoring (energieregistratie en analyse)

Onze dienstverlening GRoEN is de basis voor het realiseren van de energie doelstellingen van organisaties. In onderstaand voorbeeld is aangegeven hoe GRoEN ingepast kan worden binnen het energiemanagement van een organisatie. In het voorbeeld wordt uitgegaan van een Energie Efficiency Plan (EEP) waarin de energie doelstellingen van de organisatie zijn beschreven.

Right5
plaatje energiemanagement(1)

In het blokschema is in hoofdlijnen het energie managementsysteem weergeven. Door de gebruikte kleurstelling is eenvoudig te zien welke werkzaamheden GRoEN omvatten.

Het aangeboden management systeem vormt de basis voor het te implementeren energiezorg systeem en voldoet aan de eisen van de referentie energiezorg van de overheid (MJA3).

Enkele onderscheidende kenmerken van onze dienstverlening GRoEN zijn:

  • Inzicht in actuele Energie Efficiency Index op filiaal- en ketenniveau, dit geeft de mogelijkheid om tijdig te kunnen ingrijpen als de doelstellingen dreigen niet gehaald te worden.
  • Verkeerde meterfactor wordt vroegtijdig opgespoord. De ervaring leert dat circa 5% van de uitgelezen meters een verkeerde meterfactor wordt gehanteerd. Gevolg hiervan is dat organisaties teveel betalen of te maken krijgen met naheffingen over meerdere jaren.
  • Rendement van energie besparende maatregelen wordt direct na uitvoering zichtbaar.
  • Installateurs die bewust zijn dat installaties gemonitoord worden zullen er alles aan doen om het optimale rendement uit de installatie te halen.
  • Door registratie van meterstanden aardgas en water kunnen slecht functionerende installaties opgespoord worden.
  • Door goed inzicht in installaties en energiegebruik kan een goede SenterNovem monitoring worden uitgevoerd. Een goede jaarlijkse MJA monitoring is een vereiste om draagvlak te houden voor het EEP.
  • De vastgestelde Energie Efficiency Index kan periodiek worden gerapporteerd naar directie en derden (Gemeenten). Preventief informeren voorkomt dat gemeenten het voortouw nemen, en geeft ontlasting voor de organisatie. Brieven en communicatie met gemeenten kost supermarktorganisaties momenteel veel tijd en geld en draagt niet bij aan verbetering van de energie efficiency.
  • Beoordeling van energieverbruiken gebeurt door vakbekwame adviseurs die goed bekend zijn  met supermarktinstallaties.
  • Gebruik van koeltechnische expertise van Adviesburo Verhoef bij het oplossen/verbeteren van installaties.
  • Energiecoördinator kan meer tijd besteden aan uitvoering van maatregelen, nieuwe ontwikkelingen en corrigerende acties, dit levert directe energiewinst op

Temperatuur registraties (HACCP)

Binnen de retailsector kan het belangrijk zijn om naast energie ook de processen te meten. Met name waar het gaat om opslag van bederfelijke voedingsmiddelen is het van belang dat hier voldoende aandacht aan wordt besteedt (HACCP, Hazard Analysis and Critical Control Points)

HACCP is een risico-inventarisatie voor voedingsmiddelen en geldt voor bedrijven die zich bezighouden met de bereiding, verwerking, behandeling, verpakking, vervoer en distributie van levensmiddelen. De bedrijven dienen binnen de HACCP alle aspecten van het voortbrengingsproces te identificeren en op gevaren te analyseren. Dit controleproces, uitgaande van de Europese Unie, wil ervoor zorgen dat het productieproces van alle voedingsmiddelen gepaard gaat met zo weinig mogelijk risico op besmetting. Hieruit voortvloeiend is bijvoorbeeld het voortdurend bewaken en registreren van koel- en vries meubelen/cellen een verplichting geworden.

Energy Services Verhoef heeft ervaring met verschillende methoden van temperatuurregistraties voor HACCP doeleinden. Daarnaast kunnen de temperatuur registraties gebruikt worden bij het optimaliseren van bestaande installaties. Door kritisch te kijken naar meubel, ruimte en buitentemperaturen kunnen instellingen van installaties veelal efficiënter worden ingesteld.

Meerjaren afspraken

De meerjarenafspraken energie-efficiency (MJA3) zijn overeenkomsten tussen de overheid en bedrijven en instellingen over het effectiever en efficiënter inzetten van energie. Graag informeren en ondersteunen wij bedrijven die deelnemen aan een Meerjarenafspraak.

Algemene informatie over MJA3 kunt u vinden op de website van AgentschapNL.

Handhaving (wet milieubeheer)

Gemeenten zien erop toe dat bedrijven zich houden aan de regels en voorschriften houden. Dit gebeurt in de eerste plaats door burgers en bedrijven duidelijk te maken wat de regels zijn. Daarnaast controleren bijvoorbeeld provincies, gemeenten en inspectiediensten of de milieuregels worden nageleefd. Dit wordt toezicht genoemd.

In de praktijk zien wij vaak dat handhaving veel inspanning vraagt van bedrijven die met hiermee te maken krijgen. Door een pro actieve houding aan te nemen kan veel worden verbeterd. Daarnaast adviseren wij Gemeenten op het gebied van installatiekennis. Deze tweezijdige aanpak resulteert in depraktijk in een soepeler handhaving doordat er efficiënter kan worden gecommuniceerd tussen partijen.

Goodhousekeeping (gedragsbeïnvloeding)

Naast het verbeteren van de energie efficiency van installaties kan ook winst worden behaald door personeel op de werkvloer betrokken te maken met energiebesparing. Belangrijk is wel dat het energiegebruik inzichtelijk wordt gemaakt en dat mensen mogelijkheden hebben om het energiegebruik te beïnvloeden. Simpele zaken als het lucht uit doen en ongebruikte apparatuur uitschakelen lijken logisch maar vaak wordt dit toch nagelaten met de gedachte dat een ander het wel zal doen. Door te laten zien wat het oplevert en mensen bewust te maken van hun gedrag kan veel bereikt worden.

Energie efficiency plannen

Om energie efficiency structureel binnen een organisatie te verbeteren is het nodig de doelstellingen te formuleren en op te schrijven in een plan. Binnen de MeerJaren Afspraken (MJA) wordt bijvoorbeeld  gebruik gemaakt van een Energie efficiency Plannen (EEP). In het EEP wordt naast de energiedoelstellingen (procesefficiency) ook invulling gegeven aan bijvoorbeeld ketenefficiency, duurzame energie en energiezorg.

Belangrijk voor het draagvlak van het EEP is dat in het EEP wordt aangegeven hoe energie en duurzaamheid wordt ingevuld binnen de organisatie. Door afdelingen binnen een organisatie te betrekken bij het schrijven van een EEP kan een gedegen EEP worden opgesteld. Dit maakt dat de uitvoering daarna ook succesvol kan worden ingezet en de doelstellingen zoals omschreven ook daadwerkelijk te realiseren.

Duurzame energie

De definitie van duurzaamheid is voor veel mensen verschillend maar kan niet los worden gezien van de wijze waarop de geindustrieerde wereld is opgebouwd. Consumptie is sterk verbonden met ons economisch welzijn. Om dit te kunnen veranderen is een grote mate van zelfreflectie nodig bij de markt (consument en fabrikant). De markten moeten gereed zijn voor echte verduurzaming op velerlei gebieden zoals bijvoorbeeld onze voedselvoorziening transport en energieopwekking.

Momenteel worden zonne-energie en kernenergie genoemd als een goed alternatief voor het vervangen van energieopwekking in conventionele kolen- en aardgascentrales. Over het gebruik van  windmolens verschillen de meningen. Windenergie op het land heeft een aantal nadelen zoals slagschaduw en geluidsoverlast voor omwonenden en de negatieve invloed op het Nederlandse landschap (horizonvervuiling). Daarnaast is windenergie duur, circa anderhalf tot drie keer de prijs van grijze elektriciteit. Om toch windenergie mogelijk te maken wordt worden windmolenparken met subsidie in stand gehouden. Zoals zo vaak zal innovatie de sleutel kunnen zijn naar verduurzaming van onze samenleving. Wij informeren u graag naar de mogelijkheden hoe u uw organisatie kan inrichten  op het gebied van duurzaamheid. Door vroegtijdig duurzaamheid mee te nemen bij de keuze voor een gebouw of installatie bent u voorbereid voor de toekomst.

Innovatieve oplossingen

Innovatie is nodig om de uitdagingen waar wij met zijn allen voor staan aan te pakken. Als we kijken naar de definitie van innovatie wordt duidelijk dat innovatie verder gaat dan alleen technologische vernieuwingen. Innovatieof vernieuwing is het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Innovatie kan plaatsvinden binnen organisatiesmaar ook binnen bredere verbanden. Het proces van innovatie draait om dingen op een nieuwe (en zo mogelijk ook betere) manier aan te pakken. Graag kijken wij samen met u naar het gebruik van innovatieve oplossingen om  verbeteringen in processen binnen uw organisatie mogelijk te maken.